Rabbitduplicators – CD Persen
Shares
  • You are here:
  • Home »

Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Rabbitduplicators en Koper waarop Rabbitduplicators deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de websites van Rabbitduplicators.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rabbitduplicators, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Algemene voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Rabbitduplicators en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Rabbitduplicators.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rabbitduplicators en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Rabbitduplicators gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Rabbitduplicators is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 Levertijden in offertes van Rabbitduplicators zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Rabbitduplicators daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rabbitduplicators anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rabbitduplicators niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst door Rabbitduplicators van bestelling van Koper via website, per e-mail, per fax of per telefoon.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Rabbitduplicators zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rabbitduplicators het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rabbitduplicators aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rabbitduplicators worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rabbitduplicators zijn verstrekt, heeft Rabbitduplicators het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.

5.4 Rabbitduplicators is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rabbitduplicators is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rabbitduplicators kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Koper vrijwaart Rabbitduplicators voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

6. Levering

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Rabbitduplicators de wijze van verzending. In geval Rabbitduplicators de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Rabbitduplicators. Koper draagt het risico van de zaken vanaf het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2 De levertermijn is binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst, mits de goederen op voorraad zijn en er geen vertraging bij de vervoerder is. Voor goederen die niet op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien een artikel niet meer leverbaar is zal de koper hierover geïnformeerd worden door Rabbitduplicators.

6.3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft Koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Rabbitduplicators. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Rabbitduplicators of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.4 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Rabbitduplicators deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.5 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Rabbitduplicators gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

6.6 Indien de zaken worden bezorgd is Rabbitduplicators gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6.7 Indien Rabbitduplicators gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Rabbitduplicators ter beschikking heeft gesteld.

6.8 Indien Rabbitduplicators een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Rabbitduplicators schriftelijk in gebreke te stellen.

6.9 Rabbitduplicators is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Rabbitduplicators is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Onderzoek, reclames

7.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

7.2 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen zeven dagen nadat een eventueel zichtbaar gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Rabbitduplicators kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Rabbitduplicators geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat Koper de zaken c.q. facturen als juist erkent. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld.

7.3 Reclames geven aan Koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

7.4 Indien een reclame door Rabbitduplicators gegrond wordt bevonden, heeft Rabbitduplicators het recht te hare keuze:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Rabbitduplicators worden afgegeven;

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door Koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7.5 De koper dient in een voorkomend geval Rabbitduplicators onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

7.6 Eventuele terugzending van zaken van Koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Rabbitduplicators aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Rabbitduplicators op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Rabbitduplicators deze zaken aan de koper afleverde.

8. Vergoedingen, prijs en kosten

8.1 De prijzen van de producten staan vermeld op de offerte en prijslijst van de Rabbitduplicators. Deze zijn echter onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Alle prijzen op de offerte en prijslijst van de Rabbitduplicators zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.2 Indien Rabbitduplicators met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Rabbitduplicators niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

8.3 Rabbitduplicators mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.

8.4 Producten van Rabbitduplicators worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Rabbitduplicators. Indien deze prijzen afwijken van de prijzen op de datum van totstandkoming van de overeenkomst zal de koper hierover voor verzending van de goederen door Rabbitduplicators worden geïnformeerd.

9. Betaling

9.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

A: Vooruitbetaling: De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van Rabbitduplicators wordt bijgeschreven. B: Op rekening (alleen in overleg).

9.2 Niet tijdige betaling geeft Rabbitduplicators het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.3 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.4 Indien goederen door Rabbitduplicators aan koper op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rabbitduplicators aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Rabbitduplicators op de koper onmiddellijk opeisbaar.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Rabbitduplicators geleverde zaken blijven eigendom van Rabbitduplicators totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Rabbitduplicators gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Rabbitduplicators zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5 Voor het geval dat Rabbitduplicators zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Rabbitduplicators of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rabbitduplicators zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

11. Garantie

11.1 Rabbitduplicators garandeert koper, tenzij anders bepaald, dat producten vrij van gebreken zijn gedurende 12 maanden na levering en reserve-onderdelen gedurende 90 dagen na de vroegste van installatie- of leverdatum.

11.2 Door Koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Rabbitduplicators verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Rabbitduplicators zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.3 Indien de door Rabbitduplicators verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

11.4 Koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Rabbitduplicators op te geven adres.

11.5 Voor zaken met een door andere dan Rabbitduplicators bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

11.7 De onder 11.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Rabbitduplicators.

12. Incassokosten

12.1 Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 125,00.

12.2 Indien Rabbitduplicators hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

12.4 Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

13. Opschorting en ontbinding

13.2 Voorts is Rabbitduplicators bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rabbitduplicators op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Rabbitduplicators de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Rabbitduplicators behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Rabbitduplicators, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.3 Indien Rabbitduplicators in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Rabbitduplicators slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Rabbitduplicators nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

14.5 Koper zal Rabbitduplicators vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Rabbitduplicators.

14.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rabbitduplicators of haar leidinggevende ondergeschikten.

14.7 Rabbitduplicators is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

16. Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rabbitduplicators geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rabbitduplicators niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rabbitduplicators worden daaronder begrepen.

16.3 Rabbitduplicators heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rabbitduplicators zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5 Voorzover Rabbitduplicators ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rabbitduplicators gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

17. Vrijwaringen

17.1 Koper vrijwaart Rabbitduplicators voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Indien Koper aan Rabbitduplicators informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Rabbitduplicators zich de rechten en bevoegdheden voor die Rabbitduplicators toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2 Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

18.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Rabbitduplicators tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Rabbitduplicators, ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

18.4 Alle door Rabbitduplicators eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Rabbitduplicators worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.5 Rabbitduplicators behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19. Geschillen

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van Rabbitduplicators is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Rabbitduplicators het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20. Toepasselijk recht

20.1 Op elke overeenkomst tussen Rabbitduplicators en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rijnland.

21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.